Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σπουδές / Διδακτορικές Σπουδές

Η διαδικασία έγκρισης νέων αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία (είτε τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εφόσον δοθεί η σχετική δυνατότητα από τη Σχολή) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο και Μάρτιο το εαρινό εξάμηνο. Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π. χ. προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για εκπόνηση διατριβής) μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Κοσμήτορα, μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετες περίοδοι υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διατριβής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Σχολής.

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν στη γραμματεία έκθεση προόδου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε έτους όταν η έναρξη εκπόνησης της ΔΔ τους είναι το χειμερινό εξάμηνο δηλαδή από 1/9 έως 28/2. Όσοι έχουν ημερομηνία έναρξης το εαρινό εξάμηνο δηλαδή από 1/3 έως 31/8 υποβάλλουν τα ανωτέρω κάθε Απρίλιο και Μάιο.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που έχουν ορισμένη Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή πριν τον Μάρτιο του 2018 καλούνται να υποστηρίξουν δημόσια τη διδακτορική τους Διατριβή εντός έξι (6)μηνών.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 806 / 07-03-2018)
Τροποποιήσεις Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2593 / 28-06-2019)

Έντυπα και Δικαιολογητικά

Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών

Πληροφορίες
Τηλ: 2810 39 4518
10:00 - 14:00
Kαθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019