Ιατρική Σχολή - δοκιμαστικό site
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Σχολή / Διοίκηση

Επικεφαλής της Διοίκησης της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας. Ο Κοσμήτορας προΐσταται των Υπηρεσιών του Τμήματος και της Σχολής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται σ’ αυτά θέματα αρμοδιότητάς τους. Ακόμη, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων.

Η Γραμματέας της Ιατρικής Σχολής προΐσταται του προσωπικού των γραμματειών και είναι υπεύθυνη έναντι του Προέδρου για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την ενημέρωση των συλλογικών οργάνων για την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει, την τήρηση πρακτικών και διεκπεραίωση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.

Οργανα: Κοσμητεία και Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν η Σχολή έχει ένα μόνο Τμήμα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου Τμήματος, από τους Διευθυντές Τομέων, από πέντε (5) εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής μέλη Δ.Ε.Π., από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών,έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.

Η Kοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
 1. έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
 2. χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος, και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,
 3. επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,
 4. κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,
 5. εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,
 6. διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή,
 7. οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας,
 8. προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,
 9. λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.
Σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται:
 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ως εξής:
  1. Από τους ανωτέρω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Αν στο Τμήμαυπάρχουν λιγότερα από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π., η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα,συμπληρώνει τα μέλη της ως τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. των συγγενέστερων ως προς το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων.
  2. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. υπερβαίνουν τα τριάντα (30),στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.
 2. τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των τριάντα (30) μελών της περίπτωσης 1.
 3. Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περιπτώσεων 1 και 2 και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων,όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος.
 4. Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.
Aποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κλινικές και εργαστήρια
Βλ. σύνδεσμος

Επιτροπές
Βλ. σύνδεσμος

Εκλογές/εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Εκλογές Μονοπρόσωπων οργάνων ΑΕΙ

Γραμματειακή υποστήριξη
Στη Γραμματεία της Σχολής εκτός της Γραμματέως υπηρετούν 3 γραμματείς ΠΕ. Στη Γραμματεία της Σχολής υπάγονται η Γραμματεία Προπτυχιακών σπουδών (3 γραμματείς) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών η οποία περιλαμβάνει: τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις Διδακτορικές Διατριβές (2 γραμματείς ΠΕ) και η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (3 γραμματείς εκ των οποίων 2 ΠΕ και 1 ΔΕ) για την υποστήριξη 8 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που συντονίζει το Τμήμα Ιατρικής.

Τους 10 τομείς υποστηρίζουν Γραμματείς που έχουν ως έργο τη διεκπεραίωση των θεμάτων αρμοδιότητας του Τομέα, τη γραμματειακή υποστήριξη συλλογικών του οργάνων και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής του διαδικασίας. Οι γραμματείες υπάγονται ιεραρχικά στον Προϊστάμενο Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης που ασχολείται με τη σύνταξη προϋπολογισμού του Τμήματος και διαχειρίζεται δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και δημοσίων επενδύσεων όταν υπάρχει επιχορήγηση.

Μητρώο εκλεκτόρων
Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών της Ιατρικής Σχολής επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση: 408/16-05-2019) και έχει ως ακολούθως:

Πληροφορίες
Τηλ: 2810 39 4518
10:00 - 14:00
Kαθημερινές
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης

Aνάπτυξη από Kalohr, Ιατρική Σχολή, Ιούλιος 2019